Overordna analysar

Kontrollutvalet skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal baserast i ein overordna analyse av verksemda i kommunen eller fylkeskommunen ut frå risiko- og vesentlegheitsvurderingar.

Analysane nedanfor er alle levert til kontrollutvala i kommunane og er handsama der. Ta kontakt med kommunen for informasjon om den kommunale handsaminga av saka.