Revisjonsstandardar

Revisjonsstandardar set rammer for gjennomføring av ulike typar revisjon. Innan finansiell revisjon er det ei lang rekke av slike standardar. Frå 01.01.2010 er dei gamle RS-standardane skifta ut med nye revisjonsstandarar, (ISA).

For forvaltningsrevisjon er det berre ein standard, RSK-001.