Særattestasjonar

Selskapet kontrollerer og attesterer på ei rekke rekneskap etter særordningar, f.eks momskompensasjon, kommunale foretak, legat, overformynderi og hjelpevergerekneskap, pasient- og bebuarrekneskap på kommunale institusjonar, rekneskap etter tildelte spelemidlar frå staten (idrett, nærmiljøanlegg og kulturbygg), og statlege tilskotsordningar der det er krav om uavhengig stadfesting på økonomiske tilhøve for utbetaling.